Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v súvislosti s využívaním digitálnych služieb, produktov a/alebo školení, konferencií (ďalej v len „podujatia“). Poskytovateľom je spoločnosť Sundayflies s.r.o., Nejedlého 22, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, IČO: 54 892 481, zapísanej v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 163589/B.

2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov a stanovujú podmienky, za ktorých poskytovateľ poskytuje užívateľom užívacie práva k digitálnym produktom a digitálnym službám a podujatiam.

3. Poskytovateľ je prevádzkovateľom internetového portálu www.sundayflies.com (ďalej len „internetový obchod“ a/alebo „internetový portál“).

4. Poskytovateľ zverejňuje zoznam digitálnych produktov a služieb a podujatí, ktoré poskytuje užívateľovi a umožňuje užívateľovi objednať si prostredníctvom webstránky internetového obchodu. Zoznam digitálnych produktov, služieb a podujatí nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Prístup na webovú stránku je bezplatný. Užívateľ znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prístupom na web.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom prostredníctvom internetového obchodu, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak poskytovateľ a užívateľ uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, osobitné ustanovenia zmluvy majú vždy prednosť pred VOP. Užívateľ prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania zmluvy cez internetový obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi ním a poskytovateľom.

6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s užívateľmi, pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Poskytovateľ služby (alebo v texte aj ako „poskytovateľ“) je:

Obchodný názov SUNDAYFLIES s.r.o.
Sídlo Nejedlého 22, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Identifikačné číslo (IČO) 54 892 481
DIČ 2121815575

Spoločnosť nie je platcom DPH

Zapísaného v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 163589/B, v mene ktorého koná Ing. Ivana Brutenič, PhD. a Ing. Kristína Cichý Kováčiková, PhD.

Kontaktné údaje poskytovateľa:
zákaznícka linka tel. +421911388668, +421904382998
e-mail [sundayflies (at) sundayflies.com]
korešpondenčná adresa Nejedlého 22, 841 02 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka Fio banka, a. s. pobočka zahraničnej banky
IBAN SK2783300000002402519760
BIC(SWIFT) FIOZSKBAXXX

Užívateľom a/alebo účastník v zmysle týchto VOP je iba právnická osoba, ktorá využíva digitálne produkty, služby, podujatia a eventy poskytované poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.

 - je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
- ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy poskytovateľa a užívateľa, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

Digitálne produkty/služby v zmysle týchto VOP sú produkty a/alebo služby, podujatia a eventy, ktoré sú uvedené na stránke prevádzkovateľa. Každý produkt/služba obsahuje popis a jeho obsah.

III. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť všetky informácie v zmysle platných právnych predpisov, dodať na základe potvrdenej objednávky užívateľovi zakúpený produkt/službu/podujatie.

2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli vzniknúť kupujúcemu v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním elektronického obchodu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria jeho obsah a ktoré boli vytvorené poskytovateľom alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou. Poskytovateľ neručí za kompatibilitu elektronického obchodu s počítačovým systémom alebo softvérom kupujúceho. Neručí ani za to, že elektronický obchod nie je infikovaný škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ho sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

3. Poskytovateľ používa hypertextové odkazy (tzv. linky) na webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môže byť užívateľ presmerovaný na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky partnerov). Poskytovateľ nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancuje od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

4. Užívateľ má právo na riadne a včas zaplatenie kúpnej ceny za dodané digitálne produkty/služby a podujatia od poskytovateľa. 5. Užívateľ má právo na používanie digitálnych produktov tak ako je to uvedené medzi zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Objednávka medzi poskytovateľom a užívateľom sa uskutočňuje priamo prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode a považuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvného vzťahu zo strany užívateľa. Objednávku odošle užívateľ poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Užívateľ je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Údaje uvedené v objednávke sú poskytovateľovi považované za správne.

Objednávka užívateľa musí obsahovať nasledovné údaje:
- obchodný názov, - IČO, DIČ, IČ DPH,
- fakturačnú adresu (ak je iná ako dodacia),
- kontaktnú osobu
- e-mailovú adresu

2. Objednávka užívateľa, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany poskytovateľa a poskytovateľ nebude povinný takúto neúplnú objednávku užívateľa akceptovať. Poskytovateľ môže, nie je však povinný, požiadať užívateľa o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Po odoslaní objednávky a zaplatením ceny nie je možné objednávku stornovať.

3. Po doručení objednávky Predávajúcemu bude Kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslaný e-mail ako „potvrdenie objednávky“. Obsahom potvrdenia objednávky budú prihlasovacie údaje na portál pre využívanie digitálneho produktu a/alebo služby.

V. INFORMÁCIE O TOVAROCH A SLUŽBE
(ONLINE PROGRAMOCH) CENE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Poskytovateľ poskytuje digitálne produkty a/alebo služby, konferencie a eventy. Množstvo, kúpna cena a ostatné informácie sú uvedené v internetovom obchode Poskytovateľa pri každom produkte. Kúpna cena záleží od vybraného druhu digitálneho produktu/služby. Cena digitálneho produktu/služby je uvedená pri popise a špecifikácií produktu/služby v náhľade jednotlivej produktu/služby, po vložení produktu/služby do košíka je konečná. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa sú konečné.

2. Všetky prípadné akciové ceny produktov/služieb uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času, pokiaľ pri konkrétnom digitálnom produkte/služby nie je uvedené inak.

3. Kúpnu cenu je užívateľ povinný uhradiť prostredníctvom platobnej brány STRIPE.

4. Užívateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu za digitálne produkty/služby, konferencie dohodnuté v zmluve. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny vzhľadom na to, že užívateľ nie je spotrebiteľ. V prípade, ak sa nebude môcť užívateľ zúčastniť z akéhokoľvek dôvodu konferencie alebo eventu, môže za seba poslať náhradníka, nie je možné storno ani vrátenie kúpnej ceny.

5. Poskytovateľ vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe zmluvy užívateľovi faktúru (daňový doklad). Faktúra (daňový doklad) je zasielaná výhradne elektronicky, v zmysle platnej legislatívy vo formáte PDF, a to do [15] dní po prijatí platby za objednávku.

6. Digitálny produkt/služba je vypracovaný poskytovateľom a má všeobecný informatívny charakter. Digitálny produkt nenahrádza komplexné poradenstvo poskytované poskytovateľom.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu kupujúcemu v súvislosti s použitím produktu. Užívateľ používa produkt na vlastné nebezpečenstvo a je si vedomý, že produkt má informatívny charakter.

VI. PODMIENKY DODANIA PRODUKTU A REGISTRÁCIA

1. Podmienkou prístupu k digitálnemu produktu/službe je mať aktívne používanú e-mailovú adresu. Do 7 dní po zaplatení kúpenej ceny užívateľ obdrží prostredníctvom e-mailovej adresy prístupové meno a heslo na vzdelávací portál.

2. Dĺžka trvania prístupových práv je dvanásť (12) mesiacov od zakúpenia digitálneho produktu/služby ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VII. KONFERENCIE, ŠKOLENIA
(ĎALEJ LEN „PODUJATIE“)

1. V prípade, ak nastanú také okolnosti, ktoré by znemožňovali poskytovateľovi zabezpečiť školenie/konferenciu je poskytovateľ oprávnený zmeniť termín podujatia a túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu účastníkom – prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie podujatia v prípade ak sa na neho neprihlási dostatočný počet účastníkov.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Užívateľ berie na vedomie, že nakoľko nie je spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Reklamačný poriadok sa riadi nasledujúcimi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Uplatnenie nárokov z vady digitálneho produktu/služby alebo podujatia užívateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako Poskytovateľ spracúva osobné údaje nájdete v sekcii GDPR.

2. Poskytovateľ prehlasuje, že prijal primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

XI. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Služba, jej obsah a všetky jej súčasti, vrátane metodológie, dizajnov, použitých technológií, ponúk, nástrojov, procesov, postupov, plánov, šablón; ako aj všetkého audiovizuálneho obsahu a grafických prvkov (ako sú obrázky, tieňovanie, farby, organizácia, asociácie, štruktúra, umiestnenie, text, vzhľad a štýl); ich rozloženia, rozhrania a iných súčastí služby; ako aj ochranné známky, logá, dizajny, slogany alebo iné označenia týkajúce sa služby (bez ohľadu, či sú osobitne registrované), sú chránené ako duševné vlastníctvo (ďalej len „Duševné vlastníctvo“).

2. Výlučným majiteľom a držiteľom všetkých (hlavne majetkových) autorských práv a ostatných práv k Duševnému vlastníctvu je výlučne poskytovateľ, resp. jeho spriaznené osoby alebo dodávatelia.

3. Práva k Duševnému vlastníctvu sa na užívateľa za žiadnych okolností nepostupujú, neprevádzajú, ani neprechádzajú, pričom akékoľvek práva k Duševnému vlastníctvu sa užívateľovi udeľujú iba v rozsahu nevyhnutných užívacích práv tak, aby bol užívateľ oprávnený používať výsledky služieb v zmysle týchto VOP, a to v súlade s odsekom 4 tohto článku VOP.

4. Akceptovaním týchto VOP poskytovateľ udeľuje užívateľovi nevýhradné právo používať Duševné vlastníctvo výlučne pre vlastnú potrebu užívateľa, pričom užívateľ nenadobúda žiadne iné majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Duševnému vlastníctvu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Duševného vlastníctva, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať rozmnoženiny Duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo alebo jeho rozmnoženiny ďalej distribuovať alebo iným obdobným spôsobom sprístupňovať tretím osobám a pod.). Užívateľ nie je oprávnený meniť obsah Duševného vlastníctva prostredníctvom AI (artificial intelligence), ani AI inak využívať v službách poskytovateľa.

5. Akékoľvek použitie Duševného vlastníctva inak ako v súlade s týmito VOP si vyžaduje vopred udelený písomný súhlas poskytovateľa, pričom ak ku takémuto neoprávnenému použitiu dôjde, môže to mať okrem iného za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľovi, prípadne uplatnenie iných práv poskytovateľa vyplývajúcich mu zo zmluvných dojednaní alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Užívateľ bezodkladne oznámi poskytovateľovi akékoľvek podozrenie alebo skutočné či hroziace porušenie práv k Duševnému vlastníctvu a zaväzuje sa mu poskytnúť súčinnosť na ochranu Duševného vlastníctva.

6. V prípade, že poskytovateľ vykoná na návrh užívateľa akékoľvek zmeny týkajúce sa nových vlastností služieb a poskytovateľ takéto zmeny do Duševného vlastníctva zapracuje, poskytovateľ je oprávnený takéto zmenené služby a prípadne vykonané zmeny Duševného vlastníctva ďalej využívať vo svojej podnikateľskej činnosti, ponúkať iným užívateľom a využívať akýmkoľvek iným obdobným spôsobom, a to bez akýchkoľvek obmedzení, či dodatočných nárokov užívateľa. Ak to bude nevyhnutné, užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby tretie osoby pre naplnenie vyššie uvedeného udelili poskytovateľovi všetky potrebné súhlasy, povolenia, práva a licencie.

7. Poskytovateľ má právo požadovať od užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000 € (slovom: päťtisíc eur) v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti podľa tohto článku VOP. Zmluvná pokuta je splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na zaplatenie užívateľovi. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v celej výške popri zmluvnej pokute.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená vo forme: - osobne, alebo kuriérom, alebo doporučenou poštou, alebo e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn, prostredníctvo sms.

3. Zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára na dobu určitú a to doby plnenia povinností oboch zmluvných strán z nej vyplývajúcich a týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR.

5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj súvisiace právne predpisy.

6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú jej prílohy.

7. Tieto obchodné podmienky sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

8. Je výslovne zakázané prepájať elektronický obchod predávajúceho s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez predošlého súhlasu; používať elektronický obchod na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah. Ďalej sa zakazuje zverejňovať akýkoľvek nevhodný obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, hrubosť, násilie, obťažovanie; je urážlivý; obsahuje nahotu, sexuálnu tematiku alebo odkazy na pornografické webové stránky; je protizákonný; obsahuje znásilnenie, zoofíliu, incest či nekrofíliu, sexuálneho zneužívanie detí. Je zakázané zverejňovať heslá, osobné a dôverné informácie, či už kupujúceho alebo tretích osôb, informácie podliehajúce autorským právam alebo obchodnému tajomstvu. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný únik takýchto informácií ani za možnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.11.2023.